ހިންގާ ކޮމިޓީ 2017 (ފަސްވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
ޢަލީ ރަޝީދު
ކުންނާރުގެ / ދ. ރިނބުދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ


ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
ޝާފިޢު އަޙްމަދު
ނޫމާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
ތުނޑި.ޝަމާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙައްމާދު ވާފިރު
ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ


ޚަޒާންދާރު:
ޙަސަން ޝާހު
މަތިމަރަދޫ. ކޯޒީވިލާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

ސެކްރެޓަރީ:
ޙައްވާ ޔުޝްފާ ނަދީމް
މ. މެގަލިތު / މާލެ
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
އިބްރާހީމް ސަޢީދު
ގަަދަގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
މާޒިން ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އުދަރެސް / ރ. އިނގުރައިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ