ހިންގާ ކޮމިޓީ 2019 (ހަތްވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
މުޙައްމަދު ޝާން ޢާމިރު
ސީލް / ޅ. ހިންނަވަރު
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
އާދަމް ރުޝްދީ
ވީވަރު / ށ. މާއުނގޫދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
ތުނޑި. ޝަމާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙަސަން ޝާހު
މަތިމަރަދޫ. ކޯޒީވިލާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް


ޚަޒާންދާރު:
ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް
އޯކިޑުމާގެ / ނ. ޅޮހި
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެކްރެޓަރީ:
އަނާ އަޙްމަދު
ސަރިންދާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
އާމިނަތު ރައުދާ
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
އާމިނަތު ސަމާ މުޙައްމަދު
ހިޔަނި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް