ހިންގާ ކޮމިޓީ 2022 (10 ވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:

ޙުސައިން ޒައިދު

މަތިމަރަދޫ. ހިތަށްފިނިވާގެ / ލ. ގަން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

 

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):

އަޙްމަދު އިޔާޒް

ޓޫފުރެންޑްސް / ތ. ދިޔަމިގިލި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):

ޖައިޝް ޢަލީ ވަހީދު

ޖާވިޔާ / ގއ. ވިލިނގިލި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

 

ނައިބު ރައީސް (އިތުރު ހަރަކާތް):

ސުޢައިދު ޔޫނުސް

ތުނޑި. ޝަމާ / ލ. ގަން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

 

ޚަޒާންދާރު:

މުުޙައްމަދު އަޙްނަފް

ހޭޅި / ހއ .ކެލާ

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 

ސެކްރެޓަރީ:

މަނާލް އަޙްމަދު

ފަލަކު / މ. ރަތްމަންދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:

ނަޖީލާ މޫސާ ނަޢީމް

ނޫރާނީވިލާ / ފ. ނިލަންދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:

ޢަބްދުﷲ އަތޫފް އާތިފް

ގުލޯރީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އަރޓްސް