Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University
admin

admin

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. 21 އޭޕްރިލް 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ އެތިކްސް ކްލަބަށް ސެޝަންތަކެއް ހިންގައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ "އެތިކްސް ކްލަބް"ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. މައިގަނޑު 2 ސެޝަނަކަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޙަރަކާތުގައި ހިރިޔާ...

Read more

ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ލުޔެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓީވީއަކާއި، ވޮލީބޯޅަ ކުޅޭ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ...

Read more

ޔޫނިއަންގެ 2 ނައިބު ރައީސުން އަދި އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އެމް.އެން.ޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގެ ފުލް-ޓައިމް ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ޢިލްމީ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ރުޝްދީ، ޢަމަލީ ނައިބު ރައީސް ޙަސަން ޝާހު އަދި އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޙައްވާ...

Read more

ޔޫނިއަންގެ 2 ނައިބު ރައީސުން، އަހުރަ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ޢިލްމީ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ރުޝްދީ އަދި ޢަމަލީ ނައިބު ރައީސް ޙަސަން ޝާހު، އެމް.އެން.ޔޫގެ ގަން ކެމްޕަހުގައި...

Read more

މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންތަކެއް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ އެކިއެކި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އައި.ވައި.ސީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ކައުންސިލް)ގެ މެންބަރުންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މިއީ މިއަހަރު މިގޮތަށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޓީމަށް އަނެއްކާވެސް އާ ލީޑަރުންތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް މި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިންޓޭކްގެ އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ދަރިވަރުންނަށް "ނިއު...

Read more

ރިޕޯޓް: އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ސަޕޯޓް – ނަމޫނާއެއް

"މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018" މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިގެން ދިޔައިރު މި މުބާރާތްވެގެންދިޔައީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ޙާޟިރުވި މުބާރާތަކަށެވެ....

Read more

ހިތްވަރުގަދަ އެފް.އެލް.އައި.އެސް، ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން "ފެކަލްޓީ އޮފް...

Read more

100% ރެކޯޑަކާއެކު އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް