އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މީޑިއާ ޓީމުގެ މެންބަރު

އެމް.އެން.ޔޫ ބާސްކެޓް ފިރިހެން ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

Read more

ސެމީގައި މެޕްސް ކޮލެޖް ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ފައިނަލަށް

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި މެޕްސް...

Read more

އަންހެން ބާސްކެޓް ސެމީގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް އޭ.އައި.އެސް އިން ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ...

Read more

ބާސްކެޓް އަންހެން ޓީމުގެ ތިންވަނަ މެޗުން އޭ.އައި.އެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

  ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ މެޗު އަހުމަދިއްޔާ...

Read more

ބާސްކެޓް ފިރިހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުން ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ ފިރިހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ މެޗުން ސެންޓަރ ފޯރ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ އަންހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިއިރު ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ...

Read more

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމުން އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ބާއްވާ ”ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022”ގެ ދެވަނަ ބަހުސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ މައްޗަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން...

Read more

ޖޭ.އެސް.ސީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)ގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ބާއްވާ ”ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022”ގެ ފުރަތަމަ ބަހުސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭ.އެސް.ސީ)އާ ވާދަކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްދިޔަ އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުން ހޯދި...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް