އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

ފިރިހެން ޑިވިޝަން ގްރޫޕް ބީ: ޕޮލިޓެކްނިކާއި އެފް.އީ މޮޅުވެ، ގްރޫޕްގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަން ގްރޫޕް އޭ: ސީ.އެފް.އެސް ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި، އައި.ޔޫ.އެމް އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) އަދި...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަން ގްރޫޕް އޭ: އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްގެ ދެވަނަ މޮޅު، އެމް.އައި އިން ސައިރިކްސް ބަލިކޮށްފި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތަކުން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އަދި އެމް.އައި...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ޗެމްޕިއަން މެޕްސް ކޮލެޖު މޮޅުވިއިރު، އެފް.އެޗް.އެސް އަދި ސައިރިކްސް އެއްވަރުވެއްޖެ!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފަހު މެޗުތަކުން މެޕްސް ކޮލެޖު މޮޅުވިއިރު އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: އެމް.އައި އަދި އެފް.އޭގެ ވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ތިންވަނަ އަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން އެމް.އައި ކޮލެޖު އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް (އެފް.އޭ)...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަން ގްރޫޕް ބީ: އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އާއި ވިލާ ކޮލެޖު އެއްވަރު، އެފް.އީ އަށް މޮޅެއް!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އާއި...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުން ކްލިކް މޮޅުވިއިރު، ފިރިހެން ޑިވިޝަނުން ސީ.އެފް.އެސް އަށް މޮޅެއް!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ކްލިކް ކޮލެޖާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) މޮޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ވިލާ ކޮލެޖު މޮޅުވިއިރު އެފް.އެޗް.އެސް އާއި އެސް.އެން ވެސް އެއްވަރު!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފަހު ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން ވިލާ ކޮލެޖާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް މޮޅުވިއިރު ސައިރިކްސް އާއި އެފް.އޭ އެއްވަރު!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އާއި އެމް.އައި...

Read more

ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗުތައް ވިލާ ކޮލެޖު، އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަދި ކްލިކް ކޮލެޖުން ކާމިޔާބުކޮށްފި!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗުތައް ވިލާ ކޮލެޖު، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ކްލިކް ކޮލެޖުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ބުރާސްފަތި...

Read more
Page 1 of 16 1 2 16

އެންމެފަސް