ހަރަކާތް

ފޯރިގަދަ ފައިނަލު މެޗުގައި ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް ތަށި އަނެއްކާވެސް ފެސްޓަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ...

Read more

ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެފް.އެޗް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން އިން ތަށި ދިފާޢުކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި، އެންމެ ފަހުގެ...

Read more

އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެސްޓު ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން) ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން...

Read more

ސީދާ ތިން ސެޓުން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް އިން މިއަހަރުވެސް ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ބަލިކޮށް ސެންޓަރ ފޯ...

Read more

ޗެމްޕިއަން އެސް.އެން ޖެހިޖެހިގެން 4 ވަނަ އަހަރު ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށް...

Read more

ސީދާ ތިން ސެޓުން އެފް.އީ ބަލިކޮށް 4 އަހަރަށްފަހު އެފް.އެޗް.އެސް ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)ގެ މައްޗަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން އިން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި ސެމީ އަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) ބަލިކޮށް ސްކޫލް...

Read more

އެސް.އެމް ކަޓުވާލައި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އިން ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން (އެސް.އެމް)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ފަހު މެޗުން މޮޅުވެ، ކުޑަ ފަރަގަކުން ފެސްޓު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް)ގެ...

Read more

އެފް.އީ ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް ސެމީ އަށް، ގްރޫޕް ވާދަވެރި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް އޭގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)ގެ މައްޗަށް ސެންޓަރ ފޯ...

Read more
Page 2 of 37 1 2 3 37

އެންމެފަސް