ހަރަކާތް

މި އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އެފް.އީ އާއި ދެކޮޅަށް ދެން ނިކުންނާނީ ބީ.އެސް ގެ ޓީމް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 10 ވަނަ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ) އިން...

Read more

ވަރުގަދަ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް، އެފް.އީ ފައިނަލަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 10 ވަނަ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ) އިން...

Read more

ސީ.އެފް.އެސް އަތުން މޮޅުވެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 10 ވަނަ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް)އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ....

Read more

ޖެހިޖެހިގެން ފަސްވަނަ އަހަރު އެސް.އެން ފައިނަލަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގ (އެސް.އެން)ގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެސް.އިން...

Read more

އެސް.އެންގެ ފިރިހެން ޓީމުވެސް ސެމީގައި ކުޅޭނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅެވިގެންދިޔައިރު، ސްކޫލް އޮފް...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގެ ފަހު މެޗުން މޮޅެއް!

ކުރިއަށްމިދާ ފޯރިގަދަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓާޑިސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އަދި...

Read more

ގުރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސީ.އެފް.އެސް ސެމީއަށް!

ކުރިއަށްމިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭގެ މެޗެއްކަމުގައިވާ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން...

Read more

އެފް.އޭ އަތުން މޮޅުވެ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމުން ސެމީއިން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް (އެފް.އޭ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް އިތުރު މޮޅެއް ހޯދައި ސެމީއަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)ގެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި...

Read more

ބީ.އެސް ސެމީއަށް، އެފް.އޭގެ ޓީމަށް ވެސް މޮޅެއް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ގުރޫޕް ބީ ގެ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް)ގެ ޓީމާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް...

Read more
Page 2 of 41 1 2 3 41

އެންމެފަސް