ޚަބަރު

ޔޫރޯ 2020 ފައިނަލް މެޗުގެ ނަތީޖާ ދިމާކޮށް 7 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ އަހުމަދު ސާޖިދުއަށް

ޔޫރޯ 2020 ފައިނަލް މެޗުގެ ނަތީޖާ ދިމާކޮށް ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ 7 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ އަހުމަދު ސާޖިދު ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން...

Read more

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯފޯރި ގިވްއަވޭގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް އުނޫޝާ!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯފޯރި ގިވްއަވޭގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް މާރިޔަތު އުނޫޝާ ހޮވިއްޖެއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ”ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި“ މުބާރާތުގެ ފޯރިއިތުރުކޮށް، ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ...

Read more

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލަށް

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް ލޮޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން...

Read more

ގުރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހު ބުރުގެ އެއްވަނަ އިބްރާހީމް ހާމިދަށް

ވާދަވެރިގޮތަކަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު ބުރުގެ އެއްވަނަ އިބްރާހީމް ހާމިދު ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ކުރިޔަށްގެންދާ "ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި" މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ...

Read more

26 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް

26 ޕޮއިންޓް ހޯދައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ދެވަނަބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހާސިލުކޮށްފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެއްވަނަ ހާސިލުކުރިއިރު 23 ޕޮއިންޓާއެކު 2 ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނައަށް މައިޝާން

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނަ އަށް މުޙައްމަދު މައިޝާން ހޮވިއްޖެއެވެ. 16 ޕޮއިންޓާއެކު މައިޝާން އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަބުރުގެ މެޗުތައް ނިމުނުއިރުގައި...

Read more

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ އެއްވަނައަށް ”ޕްރޯ ސޮކާ“ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ "ޕްރޯ ސޮކާ"ގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅަ...

Read more

ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަކޮށްލުމަށް މިފަހަރު ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި“

ޔޫރޯ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް މި މުބާރާތުގެ ފޯރި އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރުމަށާއި، މާލޭގެ ފުރަބަންދު ހާލަތުގައި ގޭގައި ތިބެގެން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭނެ ޙަރަކާތެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގެ...

Read more
Page 1 of 29 1 2 29

އެންމެފަސް