ޚަބަރު

އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި ”އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމު“ 25 ފަރާތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި "އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމު" ނުވަތަ "ކޮމިއުނިޓީ އެކްސަލަންސް އެވޯޑު" 25 ދަރިވަރަކަށް ދީފިއެވެ. މި...

Read more

ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އެވޯޑު ނައިޓް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑް ނައިޓް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 11 ވަނަ ދައުރުގެ...

Read more

ނެކްސްޓް ލެވެލްގެ އެއްވަނަ އައިޓަމަކަށް ސީ.އެފް.އެސްގެ ”މާ“، އެއްވަނަ ފެކަލްޓީއަކަށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޕްރެޒެންޓްސް ދަ ނެކްސްޓް ލެވެލް"ގެ އެއްވަނަ އައިޓަމަކަށް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ...

Read more

އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ގޮތްޕަކަށް ޝެޓްސް، ކެމްޕަސް ގޮފިތަކުގެ އެއްވަނަ ދޮންދީނި އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ގޮތްޕަކަށް ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އަދި...

Read more

ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 9 ފަރާތަކަށް އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން އަރުވާ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފު، "މަރްޙޫމް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ނަޞީރުގެ ހަނދާނުގައި ދެވޭ އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ...

Read more

ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު، "އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ނިޝާނުގެ ވެރިޔާ"ގެ ލަޤަބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ...

Read more

ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 11 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ، ވައިސް ޗާންސެލަރ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 11 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭކު ފެޅުމުގެ ހަރަކާތް...

Read more

”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޕްރެޒެންޓްސް ދަ ނެކްސްޓް ލެވެލް“ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓެލެންޓް ޝޯވ، "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޕްރެޒެންޓްސް ދަ ނެކްސްޓް ލެވެލް" ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޝޯވ ކުރިއަށް...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު މެޕްސް ކޮލެޖުގެ މަންސޫރަށް!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 23 އާދަމް މަންސޫރު ހޮވިއްޖެއެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އޮތް ފައިނަލް...

Read more
Page 1 of 51 1 2 51

އެންމެފަސް