ޚަބަރު

ވީ.ސީ.އެސް.އޭ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އެމް.އެން.ޔޫއަށް ރަން މެޑައްޔަކާއި ރިހި މެޑައްޔެއް!

ވިލާކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.ބީ.އޭ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރިޕްލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން...

Read more

ދެ ޑިވިޝަނުން އެމް.އެން.ޔޫ ސެމީ ފައިނަލަށް

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސްޓުޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ ތްރީ އޮން ތްރީގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބާސްކެޓް ފިރިހެން ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

Read more

ސެމީގައި މެޕްސް ކޮލެޖް ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ފައިނަލަށް

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި މެޕްސް...

Read more

އަންހެން ބާސްކެޓް ސެމީގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް އޭ.އައި.އެސް އިން ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ...

Read more

ބާސްކެޓް އަންހެން ޓީމުގެ ތިންވަނަ މެޗުން އޭ.އައި.އެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

  ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ މެޗު އަހުމަދިއްޔާ...

Read more

ބާސްކެޓް ފިރިހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުން ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ ފިރިހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ މެޗުން ސެންޓަރ ފޯރ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ އަންހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިއިރު ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ...

Read more

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމުން އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ބާއްވާ ”ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022”ގެ ދެވަނަ ބަހުސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ މައްޗަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން...

Read more
Page 1 of 44 1 2 44

އެންމެފަސް