Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

ޚަބަރު

ދަގަނޑޭގެ ކެމްޕެއިނުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ)ގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ ރަސްމީ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ރަސްމީ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 9 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް އިންތިހާބުވެ...

Read more

ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ޔޫނިއަންގެ ހަރަކާތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް ނައިސް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޝަމްޢޫން އާއި އޭނާގެ ޓީމުގެ ކުޅަދާނަ ކަމުން: ޝާން

ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ހަރަކާތްތަކަށް މަޑު ޖެހުމެއްނައިސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ޢަލީ ޝަމްޢޫން...

Read more

ޝުކުރުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ޝުކުރު ބަރުތީލަކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ޢަލީ ޝަމްޢޫން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި!

އައު ދައުރުގެ ހިންގާކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ޢަލީ ޝަމްޢޫން ވަނީ އެކި ގޮތް ގޮތުން މި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ދަރުމަ އަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަޚުރުވެރިވަން – ލީލާ މިސް

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ޔޫނިއަންއިން ދަރުމައަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ޑީން...

Read more

”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ނޫސް/މަޖައްލާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން!“ – ރައީސް ޝަހުނީޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 9 ވަނަ ރައީސަކަށް ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް އިންތިޚާބުވެ އެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ނޫސް/މަޖައްލާއެއް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 9 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 9 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް...

Read more

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފަށާ ”ބަދަހި ޑައިލޮގު ކެމްޕެއިން“ ގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ!

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއިއެކު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަން ފަށާ ބަދަހި ޑައިލޮގު ކެމްޕެއިންގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 2020...

Read more

މަޖުދުއްދީން ދަނާލުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސްގެ ތައުރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް، މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 7 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވީ ބުދަ ދުވަހު...

Read more

ދަރިވަރުންނާ ސްޓާފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ލިޓަސްއިން ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއަކަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލިޓަސް ކުންފުންޏާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ކްލަބުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް...

Read more
Page 1 of 27 1 2 27

އެންމެފަސް