ގޮފިތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް

ޝެޓްސްގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތާރީޚީ މުޅިން އައު ޝޯއެއް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ...

Read more

ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ޙާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އަކީ އަލްވަލީދް ބިން އަލް-މުޣީރާގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވަނީ އަލް މަޚްޒޫމް ޤަބީލާއަށެވެ. މިއީ ޤުރައިޝުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ...

Read more

ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް (ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ވާގޮތުންނަމަ ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްބާޠް) އަކީ އެފްރިކާ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތާރީޚް ދިރާސާކުރައްވާ ގިނަ...

Read more

އުންމު އައިމަން

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: މިކަމަނާގެ އަސްލު ނަންފުޅަކީ ބަރަކާ ބިންތް ޘަޢްލަބާއެވެ. މިއީ ހަބަޝްކަރައަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުގައި މިކަމަނާގެ ނަން އައިސްފައިވަނީ ރަސޫލާ ބަލާ...

Read more

ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ

ރޯދައަކީ މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަޅުކަން ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މިއަޅުކަމުގެ މަތިވެރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ....

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 14 ގޮތްޕެއް މިހާތަނަށް އުފެދިފައި ވާއިރު، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯޝިއޭސަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ...

Read more

ޤައުމީ ދުވަސް، ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތައް!

ރަބީއުލްއައްވަލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަލަންޑަރުގައި ރަތް ދެލިން ފެވި، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި އެއްވުން ތަކާއި ޖަލްސާތައް އެދުވަހެއްގައި ބޭއްވުމުގެ މަޤުސަދު...

Read more

އެންމެފަސް