ސިއާއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިިގެން 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ 2022...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަރލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި ޝެޓްސްއިން ކޮންމެ ސެމިސްޓާއެއްގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައު ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ވެލްކަމް ނައިޓް،...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އެސް.އެން ގެ ވޮލީޓީމް ވިލިމާލެއަށް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާސިން (އެސް.އެން)ގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ  ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރުގޮސްފައެވެ....

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޝެޓްސް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) އާއި ގުޅިގެން ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސްއިން) ކުލަގަދަކޮށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓް ގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްދަނީ!

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ގަޑިއެއްގައި އައިސް ފަރިތަކުރުމުގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް