ޝެޓްސް ގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗ.ޓީ.އެސް)ގެ ގޮފި ޝެޓްސް އިން އިސްނަގައިގެން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެލްކަމްނައިޓް މި...

Read more

ހީލަރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އަށް މި އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގައި ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް، ހީލަރސް އާއި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

ސިއާއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިިގެން 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ 2022...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަރލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި ޝެޓްސްއިން ކޮންމެ ސެމިސްޓާއެއްގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައު ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ވެލްކަމް ނައިޓް،...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އެސް.އެން ގެ ވޮލީޓީމް ވިލިމާލެއަށް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާސިން (އެސް.އެން)ގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ  ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރުގޮސްފައެވެ....

Read more
Page 2 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް