މެޑިކޯސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮއްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ގޮފި، މެޑިކޯސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. ސްކޫލް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

އެންމެފަސް