ޝެޓްސް އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޝެޓްސް އިން އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުގެ މުބާރާތާއި...

Read more

ޝެޓްސްގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތާރީޚީ މުޅިން އައު ޝޯއެއް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީއެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމައިލައިފި

އެފްއެޗްޓީއެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމައިލައިފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ޝެޓްސް އިން ބާއްވާ "ވެލްކަމް ނައިޓް" އަކީ އެފް.އެޗް.ޓީއެސް އަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ...

Read more

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޝެޓްސް ލީޑާރސްގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޝެޓްސް ލީޑާރސް ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ.. 13 ފެބްރުއަރީ ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބަދަލުވެމެކެވެ....

Read more

ބްރިޓިޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބްރިޓިޝް އެމްބެސަޑަރ އާއި ޝެޓްސް އިން ބައްދަލު ކޮށްފި.

ބްރިޓިޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ބްރިޓިޝް އެމްބެސަޑަރ، ކެރޮން ރޮހްސްލާ އާއި ޝެޓްސް އިން ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. ޝެޓްސް އިން ބްރިޓިޝް އެމްބެސަޑަރ، ކެރޮން ރޮހްސްލާ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް، ބީ.އައި.އެޗް.އެމް ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނު ”ފަރިވަޅަކުން“

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ބެޗްލާރ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމެންޓްގެ ހަވަނަ ސެމިސްޓަރ ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ފުޑް ސާވިސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑު ކޮންސެޕްޓް...

Read more

ލޫމޯސް 2019: އެތަށް ބައެއްގެ ހުނަރުވެރި އެތަށް ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ ރެޔެއް.

ލޫމޯސް އަކީ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމަށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގައި ބާއްވާ ޓެލެންޓް ޝޯވ އެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ މެނޭޖްމެންޓް އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ލޫމޯސް...

Read more

ޝެޓްސް ލީޑާރސްގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ޝެޓްސް ލީޑާރސްގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. "ލީޑާރސް ދަތުރު" ގެ ނަމުގައި މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް