”ވޯލްޑް ހަލާލް ސަމިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ކުކީސް“ ގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ތިން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބުލް ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ވޯލްޑް ހަލާލް ސަމިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ކުކީސް" އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ތިން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 25 ނޮވެމްބަރުން 28...

Read more

”މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް“ 2021 އިވެންޓްގެ މީސް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް(އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް)ގެ  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް އިވެންޓްގެ މީސް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. "މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް...

Read more

ޝެޓްސްގެ ”ލީޑާރސް ޓްރިޕް“ ގައި މިފަހަރު ތޮއްޑޫއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) ގެ ގޮފި ކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސް) ގެ ދަރިވަރުންގެ "ލީޑާރސް...

Read more

އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ލޫމޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ތަމްސީލުކުރާ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް...

Read more

”ހެލްޕިންގް ހޭންޑްސް ބައި ބީ.އައި.އެޗް.އެމް“ ގެ މިފަހަރު އިވެންޓު ފްރޮންޓް ލައިންގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) ބެޗްލާރސް އޮފް އިންޓަރނޭޝަލް ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމެންޓުގެ (ބީ.އައި.އެޗް.އެމް) ޓާރމް 1 ގެ ދަރިވަރުން،...

Read more

”ބަދަހި ގޮފިތައް“ ޕްރޮގުރާމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އަހުރައާއި އެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ތަކުގެ ތެރިން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ގަން...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އެސް.އެން ގެ ވޮލީޓީމް ވިލިމާލެއަށް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާސިން (އެސް.އެން)ގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ  ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރުގޮސްފައެވެ....

Read more

ޝެޓްސްގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝެޓްސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އެމް.އެން.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތަށް ފައިސާ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޝެޓްސް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) އާއި ގުޅިގެން ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސްއިން) ކުލަގަދަކޮށް...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް