އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ)އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ  ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި...

Read more

”ސުވާސްތި“ އާއެކު ފެސާ އަދި ސިއާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އަދި ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ގުޅިގެން ހިންގި "ސުވާސްތި" އާއެކު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް...

Read more

ސުވާސްތި: މުޅިން ތަފާތު ނަމަކާއެކު ސިއާއާއި ފެސާއިން އައު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސްޑޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) ގުޅިގެން "ސުވާސްތި"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސިއާ އާއި...

Read more

ސިއާއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިިގެން 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ 2022...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މަދަހަ...

Read more

ސިއާގެ ސްޓިކާރ ޕެކް އަދި ރަސްމީ މެސްކޮޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާގެ) ރަސްމީ މެސްކޮޓް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސްޓިކަރ ޕެކް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މެސްކޮޓް އަދި ސްޓިކަރ ޕެކް...

Read more

ނަޞްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ސިއާގެ ފަރާތުން ނަޞްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ނަސްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން" މިއަހަރުވެސް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މައުރަޒު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ސިއާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް...

Read more

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020 އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖޫން 17ގައެވެ. މި މުބާރާތައް ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް