އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް މަދަޙަ މުބާރާތް ބުދަދުވަހުގެރޭ ފެށޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި މި ޖަމިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މަދަޙަ...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ވޮލީ ކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ވޮލީ ޓީމްކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެސް.އެސް.އެލްގެ ފިރިހެން ޓީމް ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ ކޮންމެ ކްލާހަކުން އެސް.އެސް.އެލް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާއްސް އެއްދަރިވަރކާއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ސީރިޒް އެއް ގޮތައް ބަހައިލައިގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ، އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018

އެސް.އެސް.އެލްއިން އެޕްރީލް 20 އަދި 21 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާން ކޮއްފައިވާ "އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018" އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެސް.އެސް.އެލްގެ ހިންގާ...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އާއި އެފް.އެލް.އައި.އެސް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ލެކްޗަރ އެއް ބާއްވައިފި

އެފް.އެލް.އައި.އެސް އިން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެރޭގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤާނޫނީ އަދި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި...

Read more

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްގެ ޑީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ގެ ގޮފި ކަމުގައިވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އެ...

Read more

އެސް.އެސް.އެލްގެ ޖާރޒީ ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގައި އެސް.އެސް.އެލް އިން ބައިވެރިވި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމަށް...

Read more

އެންމެފަސް