”ފެސެލް“ ވެލްކަމް ނައިޓް 2022 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮފި ކަމުގައިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮފި ކަމުގައިވާ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް އިންޓޭކްގައި އަލަށް ވަތް ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ސޮސައިޓީ އޮފް...

Read more

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ނާބިތު، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – އެސް.އެސް.އެލް ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1443 ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި!

  އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އަދި އެސްއެސްއެލް ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއީ ދިވެހި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – އެސް.އެސް.އެލް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1443 ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-އެސް.އެސް.އެލް ޤުރްއާން މުބާރާތް މި މަހު ބާއްވަނީ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ގޮފި ކަމުގައިވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-އެސް.އެސް.އެލް...

Read more

އެސްޓާ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ގާލާ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެ...

Read more

އެސް.ޓާ، ބީއެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލް ގުޅިގެން ”ގާލާ ނައިޓް 2022“ ބާއްވަނީ!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެފެކަލްޓީތަކާއި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއާއި އެސް.އެސް.އެލްގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް