އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – އެސް.އެސް.އެލް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1443 ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-އެސް.އެސް.އެލް ޤުރްއާން މުބާރާތް މި މަހު ބާއްވަނީ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ގޮފި ކަމުގައިވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-އެސް.އެސް.އެލް...

Read more

އެސްޓާ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ގާލާ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެ...

Read more

އެސް.ޓާ، ބީއެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލް ގުޅިގެން ”ގާލާ ނައިޓް 2022“ ބާއްވަނީ!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެފެކަލްޓީތަކާއި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއާއި އެސް.އެސް.އެލްގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް މަދަޙަ މުބާރާތް ބުދަދުވަހުގެރޭ ފެށޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި މި ޖަމިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މަދަޙަ...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ވޮލީ ކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ވޮލީ ޓީމްކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެސް.އެސް.އެލްގެ ފިރިހެން ޓީމް ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ ކޮންމެ ކްލާހަކުން އެސް.އެސް.އެލް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާއްސް އެއްދަރިވަރކާއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ސީރިޒް އެއް ގޮތައް ބަހައިލައިގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ، އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018

އެސް.އެސް.އެލްއިން އެޕްރީލް 20 އަދި 21 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާން ކޮއްފައިވާ "އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018" އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެސް.އެސް.އެލްގެ ހިންގާ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް