އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ އިނާމު

 މި އިނާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގައި ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް، ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔާފައިވާ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް، ހިތަށްފިނިވާގޭ އަލް މަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ތަޢާރަފުކުރެވުނީ 2018ވަަނަ އަހަރެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދަކީވެސް ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދިޔަ ދަރިވަރެކެވެ. މަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ދަރުމަވެރި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެހެންކުދިންނަށް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި އިނާމަކީ ދަރުމަވެރިކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ ޝަރަފުގެ އިނާމެކެވެ.

މި އިނާމަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 3 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ މިހާތަނަށް މި އިނާމު ހަވާލުކުރެވުނު ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި، އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި އިނާމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ. 

 އަލް މަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު،
ހިތަށްފިނިވާގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަމް

(ބެޗްލަރސް އޮފް ސައިންސް – ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (16 ފެބުރުވަރީ 2018)

  • ޢަބްދުﷲ މާޙިދު، ހަވާނާ / ށ. ފޯކައިދޫ (ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން)
  • މަރިޔަމް ޝަޖަން ޝާކިރު، ޝެރިން / ގދ. ތިނަދޫ (ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްުވުނު ހަފްލާ (05 ނޮވެންބަރ 2018)

  • އާމިނަތު ސަމާ މުޙައްމަދު، ހިޔަނި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ (ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް)
  • ޢާއިޝަތު ސަޚާ މުޙައްމަދު، ހިޔަނި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ (ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް)
  • އިބްރާހީމް ޣާނިމް ޝާހިދު، މޫނިމާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ (ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮޮލޮޖީ)
  • ނުހާދު ރަޝީދު، ޝަބްނަމީގެ / ގއ. މާމެންދޫ (ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން)
  • ޢަބްދުﷲ އަތޫފް އާތިފް، ގުލޯރީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު (ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް)
  • އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް
  • އަރުޝަމް މުޙައްމަދު، މަދަދު / ހދ. ނޮޅިވަރަމް (ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން)