އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމު

މި އިނާމަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި އެކި ރޮނގުރޮނގުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާ ޔޫނިއަންގެ މިހާރުގެ އަދި ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދެވޭ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ތަޢާރަފު ކުރެވުނީ 2022 ވަނަ އަހަރެވެ.

މި އިނާމަކީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 3 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ މި އިނާމު މިހާތަނަށް ދީފައިވާ އަހަރުތަކެވެ.

 

2022 ވަނަ އަހަރު އިނާމު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު