އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ނިޝާނުގެ ވެރިޔާ

 މި އިނާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ތަފާތު އެކި ރޮނގުން ދެމިހުންނަނިވި ގޮތުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެރުވޭ ޝަރަފުގެ މަޤާމެކެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު މަޤާމެކެވެ.

މިއީ  އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން އެރުވޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ނިޝާނުގެ ވެރިން އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ޝަރަފު އެރުވުނު ޙަފްލާތައް


އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (16 ފެބުރުވަރީ 2018)

 1. ޢަލީ ރަޝީދު، ކުންނާރުގެ / ދ. ރިނބުދޫ
  ( އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް)، 4 ވަނަ ދައުރާއި 5 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލްގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު (2018 އަދި2019))
 2. މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން، މއ. މެރާނާ /ކ.މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިންގެ ޙަފްލާ (09 ޖޫން 2018)

 1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީދަފްތަރު 174/94
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (05 ނޮވެންބަރ 2018)

 1. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ، ނ. ހެނބަދޫ / އާބަހާރު
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް – ގޮފިތައް)
 2. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަރޫޝާ، ހއ. ބާރަށް / ސިލްވަރީހައުސް
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ)
 3. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަނީފް
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ޚަޒާންދާރު)
 4. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލީ (ކޭޑީ)
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް) އަދި 6 ވަނަ އަދި 7 ވަނަ ދައުރުގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރ)
 5. އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
  (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 17 ވަނަ ދައުރުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ)
 6. އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙްމަދު، މ. ޠާއިފް / މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް)
 7. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން، މއ. ވިލާރޮދި / މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ)
 8. ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު، މ. ޒޭވަރު / މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ)
 9. ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް، މ. ވެލަނގިލި
  (އެމް.އެން.ޔޫ ވައިސް ޗާންސެލަރ)
 10. ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މއ. ކިނބި / މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ޗާންސެލަރ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (18 އެޕްރީލް 2019)

 1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު، އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ
  (ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)
 2. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފަޟީލް، ހ. ސެނާ / ކ. މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 2ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ))
 3. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މޫސާ، ފެންފިޔާޒްގެ / އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ފިރިހެން ވޮލީޓީމިުގެ ކެޕްޓަން)
 4. އަލްފާޟިލް ޚާލިދު މުޙައްމަދު، ރޯޝަނީވިލާ / އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ފިރިހެން ވޮލީޓީމުގެ ކޯޗު)
 5. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަފާޒް، މުރިނގު / ކ. ކާށިދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ ކުރީގެ ދަރިވަރު އަދި ރެޑްބުލް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެންޑް އިވެންޓްސް ސްޕެޝަލިސްޓް)
 6. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަމީން، މ. ޕޮމްޕިޔާ / ކ. މާލެ
  (ރެޑްބުލް މޯލްޑިވްސް ކަންޓްރީ މެނޭޖަރ)
 7. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަމީރު، ލަކީސްޓަރ / ދ. ބަނޑިދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 6ވަނަ އަދި 7ވަނަ ދައުރުގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 8ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (28 ނޮވެންބަރު 2019)

 1. އަލްފާޟިލް އަލީ ރިޔާޟް، ފިޔާތޮށިގެ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ ކުރީގެ ދަރިވަރު އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ އިސްވާރު)