ޑައުންލޯޑްސް

 1. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު
 2. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ އުޞޫލު
 3. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ވީ.އެފް.އޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޤަވާޢިދު
 4. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022ގެ ޤަވާޢިދު
 5. ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2022ގެ ޤަވާޢިދު
 

ފޯމުތައް

 1. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު
 2. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު
 3. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
 4. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ގެ ޓީމް ލިސްޓް ފޯމް
 5. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވީ.އެފް.އޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
 6. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
 7. ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2022ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
 8. ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2022ގެ ޓީމު ލިސްޓު ފޯމް

ތާވަލު