ޑައުންލޯޑްސް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މެޑިކޯސް ގޮފީގެ ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފޯރމް (ފޯރމް ހުޅުވޭނީ ސްޓޫޑެންޓް މެއިލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ) https://tinyurl.com/Medicoswing

ޤަވާއިދުތައް


ފޯމުތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

ތާވަލު