ޑައުންލޯޑްސް

 1. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު
 2. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ އުޞޫލު
 3. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ވީ.އެފް.އޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޤަވާޢިދު
 4. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022ގެ ޤަވާޢިދު
 5. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2023ގެ ޤަވާޢިދު
 6. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ ޤަވާޢިދު
 7. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2023ގެ ޤަވާޢިދު
 8. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2023ގެ ޤަވާޢިދު
 9. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ ޤަވާޢިދު
 10. ޝެޓްސް 3ވ3 ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓު 2023ގެ ޤަވާޢިދު

ފޯމުތައް

 1. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު
 2. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު
 3. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
 4. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ގެ ޓީމް ލިސްޓް ފޯމު
 5. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވީ.އެފް.އޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު
 6. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު
 7. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2023ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު
 8. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2023ގެ ޓީމު ލިސްޓު ފޯމު
 9. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2023ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު
 10. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2023ގެ ޓީމު ލިސްޓު ފޯމު
 11. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު
 12. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2023 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު
 13. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތް 2023ގެ ޓީމު ލިސްޓު ފޯމު
 14. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު

ތާވަލު