ހިންގާ ކޮމިޓީ 2014 (ދެވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ޢަލީ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް


ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
މުޙައްމަދު ސާމީ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙުސައިން ފަޟީލް
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް


ޚަޒާންދާރު:
ޢަލީ މުޢާޒު
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސެކްރެޓަރީ:
ޖަލާލު މުޙައްމަދު
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
އާޒިމާ އާދަމް
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
އާމިނަތު ޢަރޫޝާ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން