ހިންގާ ކޮމިޓީ 2015 (ތިންވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
ރާމިޒު އަބޫބަކުރު
ފިނިހިޔާގެ / ވ. ފުލިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

 

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
ހުޝާމް އިބްރާހީމް
ހިޔާވަހި / ބ. ފުޅަދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

 

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަލީ ރަޝީދު
ކުންނާރުގެ / ދ. ރިނބުދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

 

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙައްމާދު ވާފިރު
ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

ޚަޒާންދާރު:
މުޙައްމަދު ރިޟާ
އެތުމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

 

ސެކްރެޓަރީ:
އަޙްމަދު ޙުސައިން
ބިލެތްކަފާގެ / ލ. ފޮނަދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

 

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
ޙުސައިން ސާމީ
ޗާނދަނީމާގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
އާދަމް މިޤްދާދު
ހ. ރޯޒްމެރީ / މާލެ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ