ހިންގާ ކޮމިޓީ 2016 (ހަތަރުވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
ޢަލީ ރަޝީދު
ކުންނާރުގެ / ދ. ރިނބުދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ


ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
ޙުޝާމް އިބްރާހީމް
ހިޔާވަހި / ބ. ފުޅަދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޙުސައިން ޢަލީ
ނޫރާނީމާގެ / ނ. ހެނބަދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޢިނާޔަތު އަމީން
ހުދުވިލާގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ


ޚަޒާންދާރު:
ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ގަސްދޮށުގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެކްރެޓަރީ:
ނާޖިޙު އިބްރާހީމް
ނަލަކުރި / ކ. ގުރައިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
އިބްރާހީމް ޙަނީފް
ހ އެމް.އެން ވިލާ / މާލެ
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
މާޒިން ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އުދަރެސް / ރ. އިނގުރައިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ