ހިންގާ ކޮމިޓީ 2018 (ހަވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
އަރުޝަދު އަޝްރަފް
ހުސްނުހީނާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން


ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
އާދަމް ރުޝްދީ
ވީވަރު / ށ. މާއުނގޫދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
ތުނޑި. ޝަމާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙަސަން ޝާހު
މަތިމަރަދޫ. ކޯޒީވިލާ / ލ. ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް


ޚަޒާންދާރު:
ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް
އޯކިޑުމާގެ / ނ. ޅޮހި
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެކްރެޓަރީ:
އަނާ އަޙްމަދު
ސަރިންދާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
ޙައްވާ ނައުޝާ
މަތަރެސްވިލާ / ލ. އިސްދޫ
ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގ

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
މުޙައްމަދު ޝާން ޢާމިރު
ސީލް / ޅ. ހިންނަވަރު
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *