ހިންގާ ކޮމިޓީ 2020 (8ވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:
ޢަލީ ޝަމްޢޫން
ތުނޑި. ޝަމާ / ލ.ގަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
އަރުޝަމް މުޙައްމަދު
މަދަދު / ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް
އޯކިޑުމާގެ / ނ. ޅޮހި
ފެކަލްޓީ އޮފް އަރޓްސް

 

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ހުސައިން އަލީ
ނޫރާނީމާގެ / ނ.ހެނބަދޫ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 

ޚަޒާންދާރު:
ޙުސައިން ޒައިދު މަތިމަރަދޫ. ހިތައްފިނިވާގެ / ލ
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް

 

ސެކްރެޓަރީ:
އައިމިނަތު ހަމީޒާ އަޙްމަދު
އަސަރީގެ / ގދ.ފިޔޯރީ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
މައިސަރާ ާބްދުލް ސައްތާރު
ސާޔާ / ހއ.ހޯރަފުށި
ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ

 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
މުޙައްމަދު އަޙްނަފް
ހޭޅި / ހއ.ކެލާ
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެނޑް ޓެކްނޮލޮޖީ