ހިންގާ ކޮމިޓީ 2021 (9ވަނަ ދައުރު)

ރައީސް:

ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް

އޯކިޑުމާގެ / މ. ޅޮހި

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

 

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):

އާމިނަތު މިހްދާ މުޙައްމަދު

ބޮޑުގަސްދޮށުގެ / ޅ. ކުރެންދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުވަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

 

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):

ޙުސައިން ޒައިދު

މަތިމަރަދޫ، ހިތައްފިނިވާގެ / ލ. ގަން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުވަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

 

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):

މާޒިން މުޙައްމަދު

ސަވެރާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

 

ޚަޒާންދާރު:

އަޙްމަދު ޙައްޔާން ރަޝީދު

ޖަނބުރޯލްމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

 

ސެކްރެޓަރީ:

ފާތިމަތު ނަޝާތު ވަހީދް

ޏިޝާން / ލ. ފޮނަދޫ

ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ

 

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:

އައިޝަތު އީފަ އިބްރާހިމް

އެވަރެސްޓް / ޅ. ހިންނަވަރު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީީ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:

ޝުޢައިބު މުޙައްމަދު އިޤްބާލް

ރާމަﷲ / ހއ.ހޯރަފުށި

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެނޑް ޓެކްނޮލޮޖީ