ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން އަދި ނައިބު ރައީސުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

މިއީީ 17 އޭޕްރީލް 2018ވީ އަންގާރަދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން އަދި ނައިބު ރައީސުންނާއި، އެމް.އެން.ޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން، ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙްމަދު އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއެވެ.