Tag: ޝެޓްސް

އެފްއެޗްޓީއެސްއާ ޝެޓުސް ގުޅިގެން އެފްއެޗްޓީއެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޝެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި!

އެފްއެޗްޓީއެސްއާ ޝެޓުސް ގުޅިގެން އެފްއެޗްޓީއެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޝެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) ގުޅިގެން އެފްއެޗްޓީއެސް ...

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ގޮފި، ޝެޓްސްއިން އައު ލީޑަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހިންގި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއާއި ...

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓިގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން  1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ...

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެކަލްޓީ ...

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކަށް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިރުޝާނާއަށް

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކަށް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިރުޝާނާއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް 2021ގެ ސިންގަލްސް ބައިން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ދަރިވަރު އާދަމް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ...

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގެ ގޮފި ...

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ...

Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް