Tag: ޝެޓްސް

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓިގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން  1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ...

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެކަލްޓީ ...

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކަށް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިރުޝާނާއަށް

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކަށް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިރުޝާނާއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް 2021ގެ ސިންގަލްސް ބައިން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ދަރިވަރު އާދަމް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ...

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގެ ގޮފި ...

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27 ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުގެ މުބާރާތާއި ...

އެންމެފަސް