މަރްހޫމް އަހްމަދު އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ދެވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު

( މި އިނާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ތަފާތު އެކި ރޮނގުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެރުވޭ ޝަރަފުގެ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ތަޢާރަފުކުރެވުނީ 2018ވަަނަ އަހަރެވެ.

މި އިނާމަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 2 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ މިހާތަނަށް މި އިނާމު ހަވާލުކުރެވުނު ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި، އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި އިނާމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. 

މި އިނާމުގެ ނަމަކަށް ކުރިން އޮންނަނީ ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު“ކަމަށްވާއިރު، މިހާރުގެ ނަމަށް ނަން ބަދަލުކުރެވުނީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ 8 ވަނަ ދައުރު އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގައެވެ.

އަލް މަރްހޫމް އަހްމަދު އަބްދުﷲ ނަސީރު
އަރުޝީ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ

(ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް)

 

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިންގެ ޙަފްލާ (09 ޖޫން 2018)

 1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ސިދުޤީ ، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1600 (އެމް.އެން.ޔޫ ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ)
 2. އަލްފާޟިލް ޝާތިފް ޢަލީ، ނޫކޮކާގެ / ށ. ފޭދޫ (އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޑީން އަދި މިހާރުގެ ލެކްޗަރަރ)
 3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، ދިލްކަޝްގެ / ބ. އޭދަފުށި (އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ކުރީގެ ޑީން އަދި މިހާރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް)
 4. އަލްފާޟިލާ ޝާމިލާ ޢަބްދުﷲ ، މ.ސޯސަންމާގެ / ކ.މާލެ (އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކުރީގެ ޑީން)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (05 ނޮވެންބަރ 2018)

 1. އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަޖާޙާ، ފިނިވާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ
  (ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރު އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)ގެ 6 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސާ)
 2. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު، ލިލީގެ/ ގއ. ދާންދޫ
  (ކުރިން ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓްގައި އަދި މިހާރު އެމް.އެން.ޔޫ މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒިފެއް)
 3. އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސައީދާ،މުލައްމާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
  (ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒިފެއް)
 4. އަލްފާޟިލާ އަރޫޝާ ޢަލީ، މެޓްރޯވިލާ / ބ. ތުޅާދޫ
  (ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒިފެއް)
 5. އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކްލަބް
 6. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު،އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ
  (ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)
 7. ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުޙައްމަދުނަޝީދު
  (މޯލްޑިވްސް އެމްބެސެޑަރ ޓު ދަ ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑް)
 8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔާމީންއިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ. 11830
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް ޓީމުގެ ބައިވެރިއެއް)
 9. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާން،ހ. ތަރަބޫޒުގެ / މާލެ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް ޓީމުގެ ކޯޗު)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (18 އެޕްރީލް 2019)

 1. އަލްފާޟިލް ޙުޝާމް އިބްރާހިމް، ހިޔާވަހި / ބ. ފުޅަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 3ވަނަ އަދި 4ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ))
 2. އަލްފާޟިލް ޙާތިމް ޔޫސުފް، މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 1ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް)
 3. އަލްފާޟިލް ޝަޖާޙު ފިރާޤު، ސައުދީމަންޒިލް / ހއ. ބާރަށް
 4. އަލްއުސްތާޛް ޝާފިޢު އަޙްމަދު، ނޫމާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 5ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ))
 5. އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނާޒް، މއ. ވިންޓަރޕެލަސް / ކ. މާލެ
 6. އަލްފާޟިލް މިދުޢާމް ސައުދު، އައްސޭރި / ސ. މަރަދޫފޭދޫ
  (އެމް.ސީ.ޓީ.ސީ.އޯގެ ނައިބު ރައީސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެވޯޑް ނައިޓް 2019 (23 ނޮވެމްބަރ 2019)

 1. އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް މުޙައްމަދު، މ. ހޮޓާދޮށުގެ / މާލެ
  (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (28 ނޮވެމްބަރ 2019)  

 1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުހާން ފ. ފީއަލި / ނިއުފްރޭންޑް
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ ކުރީގެ މިޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ)
 2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ސީސަންގެ / ގއ. ދާންދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ ހެޑް އޮފް ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް)
 3. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް މަގުމަތީގެ / ޅ.ކުރެންދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ފެސިލިޓީސް  މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒިފް)  
 4. އަލްފާޟިލް އަލީ މޫސާ އަސްރަފީގެ / ނ.މިލަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ ފެސިލިޓީސް  މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒިފް)
 5. އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަފީފް ނިވައިދޮށުގެ / ތ. ވިލުފުށި،
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ)
 6. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހުޝާމް ލޭޑީބާޑް / ރ. ކިނޮޅަސް
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް)
 7. އަލްއުސްތާޛް ޙައްމާދު ވާފިރު ނޫރަންމާގޭ / ގއ. ދާންދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ)
 8. އެމް.އެން.ޔޫ އައިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓް
 9. އަލްފާޟިލް ހަސަން މަލާޒް ބުލްބުލާގޭ / ނ. މިލަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫގެ އައިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މުވައްޒަފު)
 10. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފަޒާ / ލ.ހިތަދޫ
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ އިސްވާރު އަދި ވޮލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް)
 11. ޝަރަފުލް އަމީރު ކަނީރުމާގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މާތޮޑާ އަވަށް
  (ވަން ޝޮޓް އިވެންޓްގެ ސީއީއޯ)
 12. އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު މުޙައްމަދު އިޤްބާލް، ރާމަﷲ / ހއ.ހޯރަފުށި
  (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (22 ފެބުރުވަރީ 2020)

33. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަތޫފް އާތިފް ގުލޯރީގެ / ޅ.ހިންނަވަރު
(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މީޑިއާ ޓީމް މެމްބަރ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެވޯޑު ނައިޓް 2021 (27 ނޮވެންބަރު 2021)

34. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ގ.އުފާ / ކ.މާލެ
(ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ޔުނިވިޔަ ހޯލްޑިންގްސް)

35. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ. ހިލް އިން ދަ ގާރޑެން / ކ. މާލެ
(ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ، ޔުނިވިޔަ ހޯލްޑިންގްސް)

36. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އާސިމް، ވީނަސް / ރ. އަލިފުށި
(މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް)

37. އަލްފާޟިލް ޝަލަބީ އިބްރާހީމް، މަތަރެސްގެ / މ. މުލައް

38. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔާމީން، ހެޕީސްޓަރ / ކ. ތުލުސްދޫ
(ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން)

39. އަލްފާޟިލާ ހިދާޔާ މޫސާ، ގ. އަލްމާސް / ކ. މާލެ
(ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

40. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ، ނޫވިލާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ
(ކުރީގެ ރައީސް، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން)

41. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު، ޕެލިކަން / ކ. މާލެ
(އެސިސްޓެންޓް ކްރިއޭޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ރާއްޖެ ޓީވީ)

42. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޞަބާހު، ރޯޒް / ކ. ހުރާ
(ލެކްޗަރަރ އަދި ކޯޑިނޭޓަރ ފޯ އިންޓާންޝިޕް އެންޑް ވޯކް ޕްލޭސްމަންޓް، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 10 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (03 ޑިސެންބަރު 2021)

43. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިފްގާ ރަޝީދު، ގ. ޕާކްވިޔު / ކ. މާލެ
(ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓް)

44. އަލްފާޟިލާ މިންހާ ފާއިޒު ރަޝާދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ 99-02-01
(ޗެއަރޕާސަން، ވަން މީޑިއާ ގްރޫޕް)

45. އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިބާނާ ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރ 140003 / މާލެ
(ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ (19 ފެބުރުވަރީ 2022)

46. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ފަރުހާން މުޙައްމަދު، މ. މިޓްރީ ޕާރކް / ކ. މާލެ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް)

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 11 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާ (18 ނޮވެންބަރު 2022)

47. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަލީމް، ހ. ގުލްއަލާމާގެ / މާލެ
(ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

48. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލް، މއ. ބޯގަންވިލާ / މާލެ
(ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

49. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް، މ. އެމޭޒަން / މާލެ
(ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

50. އަލްފާޟިލާ އާޝިޔާ ލީލާ އަޙްމަދު، މއ. ހައިވަކަރުގެ / މާލެ
(ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް، އެމް.އެން.ޔޫ)

51. އަލްފާޟިލް އިލްހާދު އިބްރާހީމް، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ދެއްވަދޫ
(ރެޒިޑެންޓް މެނޭޖަރ، މެންހަޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލް)

52. ޑރ. އާމިނަތު ޝިޔާމާ، ގ. ބްލޯ ވިންގ / މާލެ
(ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ކޮންޓްރޯލަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

53. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަހްލާމް ނިޔާޒް، ހ. ނިޔާސާ / މާލެ
(ޓްރެއިނިންގ މެނޭޖަރ، އެމް.އެން.ޔޫ)

54. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަމީރު، ހީނާމާގެ / އއ. މަތިވެރި
(ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ)

55. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް، މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 1119
(ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް)