އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ދޭ ޚާއްޞަ އިނާމުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން މި ޖަމިއްޔާއަށް އެކި ރޮނގުން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ދެވޭ އިނާމުތަކާއި ޝަރަފުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިނާމުތައް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ ލިސްޓު އެ އިނާމެއްގެ ނަމަށް ފިއްތާލުމުން ފެންނާނެއެވެ.

 

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިސްވާރުންގެ އިނާމު

މަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދަރުމަވެރިންގެ އިނާމު

މަރްހޫމް އަހްމަދު އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ނިޝާނުގެ ވެރިޔާ