Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

އެސްޓާގެ ވޮލީ ޓީމަށް ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

އެސްޓާގެ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑީން ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދެވެ....

Read more

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި

އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރުގެ އެސްޓާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިސްވީ 2019ވަނަ އަހަރު...

Read more

އެސްޓާ ވިންގްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއައި ބައްދަލުކުރުން: ވިންގްގެ ދަތިތަކަށް އަލިމަގެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ފެކަލްޓީތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީތަކައި ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. މިގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވިންގްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އާ...

Read more

އެންމެފަސް