2022ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ފެސްޓާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2022ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ(ފެސްޓް)އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 11 އޮގަސްޓު 2022 ވީ ބުރާސްފަތި...

Read more

”ފެސްޓު ނެޓްއެކެޑް ރައިޑަރސް“ ނެޓްވޯރކިންގ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (ފެސްޓު)ގައި "ނެޓްއެކެޑް ރައިޑަރސް" ނެޓްވޯރކިންގ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފެސްޓުގައިވެސް...

Read more

”ޑެންސް އަރތް އަވަރ 2022“ ފާހަގަކޮށްފި

އެންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)އިން ހުޅުމާލޭގައި އަރތް އަވަރ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަރތް އަވަރ 2022ގެ މުނާސަބަތުގައި، ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ...

Read more

ފެސްޓުގެ ޑެންސްއިން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި

އެންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)ގެ އިސްވާރުންނާއި ގުޅިގެން، ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (ފެސްޓު)ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ނެޗުރަލް...

Read more

އެސްޓާ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ގާލާ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް