ކޭޕީއެމްޖީ އާ ގުޅިގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި  

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދޭ ސެޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 26 މާރިޗް 2022 ވީ ހޮނިހިރު...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ ސީޒަން 2ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު ނިންމާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ފެށި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ ގެ ސީޒަން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މިއަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއަކަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް މި ފެށޭ ހުކުރުގައި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ކުރިން އަހަރެތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުވެސް ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު...

Read more

އައު ލީޑަރުންނާއި މިއަހަރުގެ ލީޑާސް ކޮންވީން ބާއްވައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަށް އަލަށް ގުޅުނު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުވެސް ލީޑާސް ކޮންވީން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ 11 މާރިޗް 2022 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ”ރިފަރެންސިންގް ސެޝަން“ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މިއަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިފަރެންސިންގް ސެޝަން ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ސެޝަންއަކީ ބީ.އެސް.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބިސްނަސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓްއާއި...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ނިންމާލައިފި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މޫވީ ނައިޓް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރު ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ބޭއްވި...

Read more

”ހަވީރީ ކޮއްތު“ގެ ނަމުގައި ބީ.އެ.ސް.އެ.ސް.އޭ އިން ފުޑް ސްޓޯލެއް ހުޅުވައިފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެ.ސް.އެ.ސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން "ހަވީރީ ކޮއްތު"ގެ ނަމުގައި ފުޑް ސްޓޯލެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ފުޑްސްޓޯލް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެންޔޫގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީތަކަކަށް...

Read more

އެސްޓާ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ގާލާ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި!

އިންޖިނިއަރިންގް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން (އެސްޓާ)، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)  ގުޅިގެން، އެ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޑީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްުގެ ޑީންއާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. 22 ފެބުރުވަރީ 2022 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

އެންމެފަސް