ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ފައިނަލް މެޗް ހޮނިހިރުގައި!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ފައިނަލް މެޗްތައް، 13 ނޮވެމްބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ކުޅެން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެވެސް ފައިނަލް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021 ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެ

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެވިގެންދިޔައީ 12 ނޮވެމްބަރ ވީ ހުކުރު...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021 މާދަމާ ފައްޓަނީ!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ނޮވެންބަރު 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދަނީ 12 އަދި...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމްގެ ދެވަނަ ސެޝަންވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމްގެ ދެވަނަ ސެޝަންވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ ސެޝަންއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދެވަނަ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ އިންތިޒާރަކާއި އުންމީދުތަކަކާއެކު، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި...

Read more

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް – އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމް މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

އެތައް އަހަރުތަކެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު މިއަހަރުގެ 29 އަދި 30 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހުކުރު ދުވަހާއި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބިޒްނަސް ފޯރަމް...

Read more

”މެނޭޖިން ޔުއަރސެލްފް“ ގެ ސެޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "މެނޭޖިން ޔުއަރސެލްފް" ގެ ސެޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. 17 އޮކްޓޯބަރ ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ބޭއްވި ސެޝަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރަން ފައްޓައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް، މިއަދު 07 އޮކްޓޯބަރ 2021ވީ ބުރާސްފަތި ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ފައްޓައިފިއެވެ. އަހަރީ ދުވަސް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ ލެކްޗަރާއިންނާއެކު ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގައި ބޭއްވިފައިވާއިރު، ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ފަރާތުން ލެކްޗަރާއިންނަށް...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް