ހީލަރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އަށް މި އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގައި ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް، ހީލަރސް އާއި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2022 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީ އިން އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 10...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދަށް!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރު ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދު ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ: ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޫ ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑެކޭ އެއްފަދައިން މި އެޕިސޯޑުގައިވެސް ތިން ސެގްމެންޓެއް ގެނެސްދީފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ސެގްމެންޓުގައި ގެނެސްދީފައިވަނިީ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

ކޭޕީއެމްޖީ އާ ގުޅިގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި  

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތުދޭ ސެޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 26 މާރިޗް 2022 ވީ ހޮނިހިރު...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ ސީޒަން 2ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު ނިންމާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ފެށި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ ގެ ސީޒަން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މިއަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއަކަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް މި ފެށޭ ހުކުރުގައި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ކުރިން އަހަރެތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުވެސް ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު...

Read more

އައު ލީޑަރުންނާއި މިއަހަރުގެ ލީޑާސް ކޮންވީން ބާއްވައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަށް އަލަށް ގުޅުނު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުވެސް ލީޑާސް ކޮންވީން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ 11 މާރިޗް 2022 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ”ރިފަރެންސިންގް ސެޝަން“ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މިއަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިފަރެންސިންގް ސެޝަން ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ސެޝަންއަކީ ބީ.އެސް.އެސް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބިސްނަސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓްއާއި...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

އެންމެފަސް