އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ބައި އެލެކްޝަން 1 – 2018

މިއީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ބައެއް މަޤާމުތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައި އެލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވުނު މަޤާމު ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއެވެ. ތާރީޚް: 05...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018

މިއީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 21 އޭޕްރީލް 2018ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018"ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަދި ބައިވެރިން...

Read more

ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން އަދި ނައިބު ރައީސުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

މިއީީ 17 އޭޕްރީލް 2018ވީ އަންގާރަދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން އަދި ނައިބު ރައީސުންނާއި، އެމް.އެން.ޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން، ޑީން އޮފް...

Read more

މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން – 2018

މިއީ 13 އޭޕްރީލް 2018ވީ ހުކުރުދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން، ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙްމަދު އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ...

Read more

އެންމެފަސް