ހަރަކާތް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މަދަހަ...

Read more

އިދިކޮޅަށް ސެޓެއް ނުދީ ސީ.އެފް.އެސްއިން ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ސީ.އެފް.އެސް.އިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރ...

Read more

ޗެމްޕިއަން ބީ.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެންއިން އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ބަލިކޮށް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގއިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ފަސްވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

Read more

ރަނަރަޕް އެފް.އީ.އެސް.ޓީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

2019 އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އެފް.އީ.އެސް.ޓީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫގެ އެފް.އީ ޕީ.އީ ހޯލުގައި ކުޅޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ މުބާރާތް 2020ގެ...

Read more

ތާރީޙު ބަދަލުކޮށް ސީ.އެފް.އެސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ސީ.އެފް.އެސްއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވޮލީ މުބާރާތް 2020ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ...

Read more

އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

ފަސްވަނަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސް (އެފް.އެޗް.އެސް) ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އިން ފައިނަލަށް...

Read more

ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން.އިން ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) ބަލިކޮށް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ (އެސް.އެން) އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ...

Read more

ޗެމްޕިއަން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެފް.އީ ސެމީއަށް

ޗެމްޕިއަން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެފް.އީ އިން ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް...

Read more

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2020ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...

Read more

އެސް.އެން, ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތަކުން ވި މޮޅާއެކު، އެސް.އެން، ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. 06 މާރިޗް...

Read more
Page 1 of 15 1 2 15

އެންމެފަސް