ހަރަކާތް

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ފިރުޝާނާ!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 11 ފިރުޝާނާ ނަސީރު ހޮވިއްޖެއެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އޮތް...

Read more

ފަހަތުން އަރާ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ބަލިކޮށް، މެޕްސް ކޮލެޖުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) 4 – 3ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް މެޕްސް ކޮލެޖުން މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން...

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި އެމް.އެން.ޔޫ އަށް!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް)ގެ މައްޗަށް 2 – 0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދައި، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް...

Read more

ފޯރިގަދަ ސެމީގައި ރިޔުޝާން ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްގެ ފިރިހެން ޓީމުވެސް ފައިނަލަށް!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) 5 – 4ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

އެމް.އައި ބަލިކޮށް މެޕްސް ކޮލެޖު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެމް.އައި ކޮލެޖުގެ މައްޗަށް 2 – 0ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާ މެޕްސް ކޮލެޖުން މުބާރާތުގެ...

Read more

ނިހާމާގެ ދެ ގޯލުން ސީ.އެފް.އެސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މައްޗަށް 2 – 1ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާ، ސެންޓަރ...

Read more

ވަރުގަދަ ކްލިކްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ، އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފައިނަލަށް!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކްލިކް ކޮލެޖު 2 – 0ން ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް...

Read more

ރިޔުޝާންގެ ފަސް ލަނޑުން ކްލިކް ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް ސެމީ ފައިނަލަށް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ކްލިކް ކޮލެޖު ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުން ސެމީ...

Read more

ފަހު ވަގުތު އަހުސަމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު އެމް.އައި ސެމީއަށް

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ފަހު ވަގުތު އަޙްސަމް ހަސަން ދީދީ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލެޓިކްނިކް ކަޓުވާލާ ސެމީގެ ފަހު...

Read more

ބޮޑު ތަފާތަކުން ފެސްޓުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ސީ.އެފް.އެސް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި!

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (ފެސްޓް)ގެ މައްޗަށް 6 – 1ގެ ނަތީޖާއަކުން...

Read more
Page 1 of 30 1 2 30

އެންމެފަސް