Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

ހަރަކާތް

ރަނަރަޕް އެފް.އީ.އެސް.ޓީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

2019 އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އެފް.އީ.އެސް.ޓީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫގެ އެފް.އީ ޕީ.އީ ހޯލުގައި ކުޅޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ މުބާރާތް 2020ގެ...

Read more

ތާރީޙު ބަދަލުކޮށް ސީ.އެފް.އެސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ސީ.އެފް.އެސްއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވޮލީ މުބާރާތް 2020ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ...

Read more

އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

ފަސްވަނަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސް (އެފް.އެޗް.އެސް) ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އިން ފައިނަލަށް...

Read more

ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން.އިން ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) ބަލިކޮށް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ (އެސް.އެން) އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ...

Read more

ޗެމްޕިއަން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެފް.އީ ސެމީއަށް

ޗެމްޕިއަން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެފް.އީ އިން ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް...

Read more

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2020ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު...

Read more

އެސް.އެން, ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތަކުން ވި މޮޅާއެކު، އެސް.އެން، ސީ.އެފް.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސްއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. 06 މާރިޗް...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް އަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2020ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްއިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސްއިން މުބާރާތުގެ...

Read more

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ތަރުޙީބު!

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓްގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 21 ވަނަ ދުހުގެރޭ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި "ޕެރެސައިޓް" އެޅުވިއިރު، 200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންވަނީ މި...

Read more
Page 1 of 15 1 2 15

އެންމެފަސް