ހަރަކާތް

ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ކަށަވަރުކޮށްފި!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު...

Read more

ޗެމްޕިއަން ސީ.އެފް.އެސް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު...

Read more

ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް އެސް.އެން އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގގެ ވޮލީ ޓީމު...

Read more

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ފައިނަލަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

Read more

ސީ.އެފް.އެސް އަށް އެއްވަނަ، އެސް.އެން ވެސް ސެމީއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް، ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަދި ސްކޫލް...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުން އެސް.އެން އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ސެމީއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާދީއްތަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެސް.އެން އަދި އެފް.އެޗް.އެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް "ބީ" ގައި ސްކޫލް...

Read more

އެފް.އީ އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސެމީ ފައިނަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021" ގެ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެސް.އެން އަށް މޮޅެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި...

Read more

ބީ.އެސް އަދި އެފް.އީއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

Read more
Page 1 of 19 1 2 19

އެންމެފަސް