ދަންމަރު

ދަންމަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ކޮންމެ މަހަކު ނެރެމުން އަންނަ މެގަޒިންއެކެވެ. މި މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު ނެރެފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މި މެގަޒިންގެ ވޮލިއުމްތަކާއި އެ ވޮލިއުމްތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކެވެ.

 

ވޮލިއުމް 1

ވޮލިއުމް 2