ކެމްޕަސް ޓީމަކުން މާލެއަށް – އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލެވިގެންދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަރަކާތަކީ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް" އެވެ. ހަގީގަތަށް...

Read more

މިއީ ކާކު؟ – ”ޔޫނިއަން މީޑިއާގެ އިންގިލާބީ ބަދަލުގެ މޭސްތިރިޔާ“

މިއީ ކާކު؟“ މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. ”މިއީ ކާކު؟“ މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ”ޓީވީއެމް“...

Read more

މިއީ ކާކު؟ – ޔޫނިއަންގެ ”ގޯލްޑަން ވީޕީ“

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

ރިޕޯޓް: މިއީ ކާކު؟ – ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ފަޚުރުވެރިވާ ޝަރަފުވެރި ސަޕޯޓަރ

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

މަޤާމެއްނެތި ޝަފީޢުކުރި މަސައްކަތް – އެފް.އީ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް އުފެދުނު ވަރުގަދަ ތަރިއެއް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު އަކީ އިސްވާރުންނަށް މިސާލެކޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ...

Read more

ނާދިޔާ މިސް: ދަރިވަރުންގެ ލޯބި ހޯދި ފިސާރި ކަނބަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްގެ މަގާމުން ނާދިޔާ އަހުމަދު، ދަރިވަރުންގެ ނަމުންނަމަ ނާދިޔާ މިސް އެއް ދައުރު ހަމަ ކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަކު،...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތަކީ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ" އެވެ. މީގެ 7 އަހަރުކުރިން ފެށި މި...

Read more

ގދ. ތިނަދޫގައި ވައި.އެލް.އެން އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯރކް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯރކް...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ އިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ފާހަގަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކާ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު މި ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިޖްތިމާޢީ ދަތުރު – ކ. ތުލުސްދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަކީ ހަމައެކަނި މި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ޖަމިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް،...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް