Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތަކީ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ" އެވެ. މީގެ 7 އަހަރުކުރިން ފެށި މި...

Read more

ގދ. ތިނަދޫގައި ވައި.އެލް.އެން އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯރކް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯރކް...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ އިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ފާހަގަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކާ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު މި ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި...

Read more

ރިޕޯޓް: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިޖްތިމާޢީ ދަތުރު – ކ. ތުލުސްދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަކީ ހަމައެކަނި މި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ޖަމިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް،...

Read more

ރިޕޯޓް: ”ބްރިޖަށް“ އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ އިޙްސާސެއް!

25 އޭޕްރީލް 2018ވީ ބުދަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ޢުމްރާނީ...

Read more

ރިޕޯޓް: އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ސަޕޯޓް – ނަމޫނާއެއް

"މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018" މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިގެން ދިޔައިރު މި މުބާރާތްވެގެންދިޔައީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ޙާޟިރުވި މުބާރާތަކަށެވެ....

Read more

އެންމެފަސް