ޔޫނިއަންގެ ޓީމާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް ދަރިވަރުންގެ ”ފްރެޝާސް ނައިޓް“!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓީމުގެ ބައިވެރިންނާއެކު ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގެ "ފްރެޝާސް ނައިޓް" ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް...

Read more

ގުރުޒުގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ގުރުޒު ގޮފީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. މިގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް "ފްރެޝާސް ނައިޓް" ބާއްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ އޯޕަން އޭރިއާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަފްލާގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ...

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ޖުލައި އިންޓޭކްގައި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕުރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވީ 14 ޖުލައިވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ކޯސްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަޢާރަފް ވަނީ...

Read more

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ނާރސިން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް 12 މެއި އަކީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ނާރސިން...

Read more

ގުރުަޒުގެ ފަރާތުން ނާރސިންގެ އާ ބެޗްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން އޭސީއެން(އެޑްވާސް ސެޓްފިކެޓް އިން ނާރސިން)ގެ އާ ބެޗްއަށް 22 އޭޕްރީލް 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޮރިއެންޓޭސަން ބާވައިފައެވެ. މި އޮރިއެންޓޭސަންގައި ވަނީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލްމަހު 14 އަކީ ރާއްޖޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިޔަން[ކޭސީގޮފި] އިން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން މީޓިންގެ ތެރެއިން ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަން ގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންނާ 11 އޭޕްރީލް 2018 ވީ ބުދަ ދުވަަހުވަނީ...

Read more

އެންމެފަސް