ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ޖުލައި އިންޓޭކްގައި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕުރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވީ 14 ޖުލައިވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ކޯސްތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަޢާރަފް ވަނީ...

Read more

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ނާރސިން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް 12 މެއި އަކީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ. މިއަހަރުގެ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ނާރސިން...

Read more

ގުރުަޒުގެ ފަރާތުން ނާރސިންގެ އާ ބެޗްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން އޭސީއެން(އެޑްވާސް ސެޓްފިކެޓް އިން ނާރސިން)ގެ އާ ބެޗްއަށް 22 އޭޕްރީލް 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޮރިއެންޓޭސަން ބާވައިފައެވެ. މި އޮރިއެންޓޭސަންގައި ވަނީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލްމަހު 14 އަކީ ރާއްޖޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިޔަން[ކޭސީގޮފި] އިން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން މީޓިންގެ ތެރެއިން ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަން ގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންނާ 11 އޭޕްރީލް 2018 ވީ ބުދަ ދުވަަހުވަނީ...

Read more

އެންމެފަސް