ހީލާރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް ބާއްވައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އާއި ހީލާރސް ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އެ ފެކަލްޓީތަކާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ”ވެލްކަމް...

Read more

ހީލަރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އަށް މި އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގައި ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް، ހީލަރސް އާއި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް އަށް މި ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 11 އޮގަސްޓް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ހޯލް...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރ ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޮންސޯޓިއަމް އޮފް މެޑިކަލް ސްޓޫޑަންޓްސް (މެޑިކޯސް) އިން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާރވިސެސްއާއެކު ސިލްސިލާ ކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ބުރު ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި ހީލާރސް ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އިންތިޒާމްކުރާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި...

Read more

މިއަހަރުވެސް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން މާރޗް 30 ވަނަ ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް