އޮގަސްޓު އިންޓޭކުގައި އެފް.އެޗް.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އަށް އޮގަސްޓް އިންޓޭކުގައި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފައިވަނީ އޮގަސްޓު 26...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގެ ގޮފި...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ޙަރަކާތް އޮންނާނީ...

Read more

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ކުރިޔަށްގެންދާ ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓްގައި ހީލާރސް ގެ ހަރަކާތެއް.

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިން ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތަކަށް ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ހީލާރސް އިންވަނީ ސްކިޓެއް ހުށައަޅައިދީފައެވެ....

Read more

ހީލާރސް އާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާދުވަހާއި ގުޅިގެން ނެރުނު އާގަވައިދަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި، ހީލާރސް އާއި ގުޅިގެން މޭ 31...

Read more

ހީލާރސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދަރުހެއް ބާއްވައިފި

ހީލާރސް އިން ބޭއްވި މި ދަރުހުގައި ނަސޭހަތް ދެއްވެވީ ޑރ. އިޔާޟް އަބްދުއްލަތީފްއެވެ. ދަރުސް ބާއްވައިފާވަނީ މިރޭ 9:15 އިން ފެށިގެން އެފް.އެޗް.އެސް/އެސް.އެން ގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ. މިދަރުސްގައި...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް