ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނާއި އެސް.އެންގެ ޑީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިިޓީ މެމްބަރުންނާއި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގެ (އެސް.އެން) ގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނިއަރެސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ...

Read more

އެސް.އެން އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން) އަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ގައި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ...

Read more

އެސް.އެންގެ ދަރިވަރުން ވޮލީ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރ 02 ވަނަ ދުވަހު...

Read more

އެސް.އެންގެ ކޯޗްކަމަށް މިފަހަރު ވެސް ޝުއައިބް އަޙްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރ 24ން ސެޕްޓެމްބަރ 27ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލް އޮފް...

Read more

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ

ރޯދައަކީ މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަޅުކަން ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މިއަޅުކަމުގެ މަތިވެރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ....

Read more

ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިން ހޯދީވަރަށްވެސް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް- ނިޔަރެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތަކީ “އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ” އެވެ. މީގެ...

Read more

ނިޔަރެސް- ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ނިޔަރެސްގެ ފަރާތުން، އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ބައިވެރިން، ކުރި ހިއްވަރު އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނިޔަރެސްގެ ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ....

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް