އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިސްވާރުންގެ އިނާމު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިސްވާރުންގެ އިނާމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ދެމުންގެންދާ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ދެވެނީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަފާތު ހިތްވަރެއް ދައްކަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި އިނާމު ތަޢާރަފު ކުރެވުނީ 2018 ވަނަ އަހަރެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މި އިނާމު މިހާތަނަށް ދީފައިވާ އަހަރުތަކެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

2019 ވަނަ އަހަރު އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

2021 ވަނަ އަހަރު އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

2022 ވަނަ އަހަރު އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު