ހިންގާ ކޮމިޓީ 2013 (ފުރަތަމަ ދައުރު)

ރައީސް:
ޙާތިމް ޔޫސުފް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ):
އިބްރާހީމް ޢަލީ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

ނައިބު ރައީސް (ގޮފިތައް):
ޢަލީ ހުޝާމް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

 

ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ):
ޙަސަން ފަވާޒް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

ޚަޒާންދާރު:
ސަމްޢާން މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

 

ސެކްރެޓަރީ:
އަޙްމަދު ފައިޞަލް
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ:
ޙަމްދާ ރަޝީދު
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ:
އަޙްމަދު ސުހާން
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގް