އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

ވީ.ސީ.އެސް.އޭގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރިހޯދާ އެމް.އެން.ޔޫގެ އަންހެން ޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023...

Read more

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އާ ގުޅުނު އާ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް...

Read more

ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެއަށް!

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ބައެއް ލީޑަރުންނާއެކު ”ޢީދު ޓްރިޕް“ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެއަށް ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ....

Read more

އަންހެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޝަހާ، ފިރިހެން ޑިވިޝަނުން އިޝާން!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 5 މަރިޔަމް ޝަހާ އަދި...

Read more

ފޯރިގަދަ ފައިނަލު މެޗުގައި ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް ތަށި އަނެއްކާވެސް ފެސްޓަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ...

Read more

ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެފް.އެޗް.އެސް ބަލިކޮށް އެސް.އެން އިން ތަށި ދިފާޢުކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި، އެންމެ ފަހުގެ...

Read more

އެސް.އެން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެސްޓު ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން) ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން...

Read more

ސީދާ ތިން ސެޓުން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ބަލިކޮށް ސީ.އެފް.އެސް އިން މިއަހަރުވެސް ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ބަލިކޮށް ސެންޓަރ ފޯ...

Read more

ޗެމްޕިއަން އެސް.އެން ޖެހިޖެހިގެން 4 ވަނަ އަހަރު ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށް...

Read more

ސީދާ ތިން ސެޓުން އެފް.އީ ބަލިކޮށް 4 އަހަރަށްފަހު އެފް.އެޗް.އެސް ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)ގެ މައްޗަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު...

Read more
Page 2 of 16 1 2 3 16

އެންމެފަސް