އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

އާމިނަތު ޔާސްމީން މުޙައްމަދު

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

ކްލިކް ކޮލެޖު ފައިނަލަށް، ބައްދަލުކުރާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލު މެޗު ކްލިކް ކޮލެޖުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖާ ބައްދަލުކޮށް މި...

Read more

ފިރުޝާނާގެ ހަތަރު ގޯލުން ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލު މެޗު އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފެކަލްޓީ...

Read more

މެޕްސް ސެމީ ފައިނަލަށް، ބައްދަލުކުރާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (ފެސްޓު)ގެ މައްޗަށް...

Read more

ފަހު ވަގުތު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެމް.އައި ސެމީއަށް، ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލިޓެކްނިކް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އެމް.އައި ކޮލެޖުން...

Read more

އެމް.ބީ.އެސް ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.ބީ.އެސް)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް...

Read more

ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލުން ސީ.އެފް.އެސް ބަލިކޮށް ޕޮލިޓެކްނިކް ސެމީއަށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް)ގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން...

Read more

ވިލާ ކޮލެޖާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ކްލިކް ކޮލެޖު، ކުއާޓާ ކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަކަމާއެކު

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުގައި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން)ގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިހޯދާ...

Read more

ހަނި ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އެފް.އެޗް.އެސް ސެމީއަށް، ބައްދަލުކުރާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)ގެ މައްޗަށް ހަނި ތަފާތަކުން...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަން: އެމް.އައި ކޮލެޖު ބަލިކޮށް ވިލާ ކޮލެޖު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުގައި އެމް.އައި ކޮލެޖު ބަލިކޮށް ވިލާ ކޮލެޖުން މުބާރާތުގެ ސެމީ...

Read more

ސީ.އެފް.އެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ސެމީ ފައިނަލަށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުގައި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ...

Read more
Page 2 of 20 1 2 3 20

އެންމެފަސް