ޔޫސުފް ޝައިހާން އިސްމާޢީލް

ޔޫސުފް ޝައިހާން އިސްމާޢީލް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މީޑިއާ ޓީމުގެ މެންބަރު

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އޯގަނައިޒިންގ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ އޯގަނައިޒިންގ ޓީމުގެ މެންބަރުންނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި މި މީޓިންގ ކުރިއަށް ގޮސްފައި...

Read more

އެންމެފަސް