ގެލެރީ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު – ކުރީގެ ރައީސް އަރުޝަދު އަޝްރަފްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2020ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު – ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު – ޝަރަފްވެރި މެޙްމާންގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރި މެޙްމާން, ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާރ އަދި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެވޯޑު ނައިޓް 2019 – ރައީސް މުޙައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ އިސްވާރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށާއި އަހިންސާދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ”ފްރެޝާސް ނައިޓް 2019“ – ނައިބު ރައީސް (އަމަލީ) ޙަސަން ޝާހު

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުނު "އެމް.އެން.ޔޫ ފްރެޝާސް ނައިޓް 2019"ގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް (ޢަމަލީ) ޙަސަން...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް