ބީ.އެސް.އެސް.އޭ

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ-ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓާރ-ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ....

Read more

3 ވަނަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފި

ބިޒްނަސް ސުކޫލް ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 3 ވަނަ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވިގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ ޓޯނަމެންޓް ފަށައިފި!

ބިޒްނަސް ސުކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން ކުރިން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މި...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ބޭއްވި ރޯދަވިއްލުން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސޮއޭޝަން (ބޭ.އެސ.އެސް.އޭ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި ރޯދަ ވީއްލުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މާރިޗް 2024 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބިޒްނަސް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ މަދަހަ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ)ގެ މަދަހަ ޗެލެންޖު ފަށައިފި އެވެ. ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ސިލްސިލާކޮށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ ޙަރަކާތަކާއި، ރޯދަމަހަށް މާހެފުމެއް

ބިޒްނަސް ސުކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އިސްނަގައިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި މާހެފުން ބާއްވާފައި ވަނީ 08 މާރިޗު 2024 ވީ...

Read more

”ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ“ ގެ ތައްޔާރީތައް ވާންފަށައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލުގެ ގޮފި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކޮންމެ ރަމަޞާން މަހަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ" ގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި...

Read more

ބީއެސް.އެސް.އޭ އާއި އަލަށްގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން ދަތުރެއް ގޮސްފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ)ގެ ލީޑަރސް ގްރޫޕާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ. މި ދަތުރު ގޮސްފައިވަނީ ވިލިނގިލި ބީޗަށެވެ....

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ!

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ބިޒްނަސް ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަން...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުގެ ދަތުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެމްއެންޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ 9 ވަނަ އަދަދު...

Read more
Page 1 of 11 1 2 11

އެންމެފަސް