ޝުއައިބް މުހައްމަދު

ޝުއައިބް މުހައްމަދު

އެމް.އެން.ޔު.އެސް.ޔޫ ގެ މީޑިއާ ކޯރޑިނޭޓަރ

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް ”ދެން“

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮންލައިން ނޫސް "ދެން އޮންލައިން" ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ. އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތައް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) މާލޭ ކެމްޕަސްތަކުގެ ގޮފިތައް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މާލޭ ކެމްޕަސްތަކުގެ ގޮފިތައް އިފްތިތާޙް ކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި 27 މާރޗް 2021...

Read more

ގޮފިތަކުގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ބައްދަލުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ގޮފިތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ހިންގާ ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މާރިޗް 14 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ...

Read more

މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ އިންތިޚާބު ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމި ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު (04 މާރިޗް 2021) ހެނދުނު 10:00 އިން މިރޭ 08:00...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މާލެ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ގޮސްފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު (04 މާރިޗް 2021)ގެ ހެނދުނު ފެށިގެން ކުރިޔަށް...

Read more

މާލޭ ކެމްޕަސް ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި

މާލޭ ކެމްޕަސް ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓަކަށް ދިޔަ 8 މަޤާމުގެ ގުރުއަތުލުމާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކޮށްފިއެވެ. މި ގުރުއަތުލުން އޮތީ 2021 ފެބުރުވަރީ...

Read more

އެންމެފަސް