މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު
އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް

ޕްރޯ ސޮކާ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ މައިޝާން އަށް

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޕްރޯ ސޮކާ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި" މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު...

Read more

އަހަރެމެންވެސް ފަލަސްތީނާއިއެކު – ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ކުރިއަށްދާނެ

މާރސީ ޖަމިއްޔާ އާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އަހަރެމެންވެސް ފަލަސްތީނާއެކު" ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ޓީޝާޓް...

Read more

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލަށް

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް ލޮޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން...

Read more

ގުރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހު ބުރުގެ އެއްވަނަ އިބްރާހީމް ހާމިދަށް

ވާދަވެރިގޮތަކަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު ބުރުގެ އެއްވަނަ އިބްރާހީމް ހާމިދު ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ކުރިޔަށްގެންދާ "ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި" މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ...

Read more

26 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް

26 ޕޮއިންޓް ހޯދައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ދެވަނަބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހާސިލުކޮށްފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެއްވަނަ ހާސިލުކުރިއިރު 23 ޕޮއިންޓާއެކު 2 ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނައަށް މައިޝާން

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނަ އަށް މުޙައްމަދު މައިޝާން ހޮވިއްޖެއެވެ. 16 ޕޮއިންޓާއެކު މައިޝާން އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަބުރުގެ މެޗުތައް ނިމުނުއިރުގައި...

Read more

މިއީ ކާކު؟ – ޔޫނިއަންގެ ”ގޯލްޑަން ވީޕީ“

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

ރިޕޯޓް: މިއީ ކާކު؟ – ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ފަޚުރުވެރިވާ ޝަރަފުވެރި ސަޕޯޓަރ

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

އެންމެފަސް