ހަރަކާތް

އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނަލަށް އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަދި އެސް.އެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނަލަށް މޯލްޑިވްސް...

Read more

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ނިމުން: ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ”އެފް.އީ“ މުބާރާތާއި އަލްވަދާޢު ކިޔައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖް މެޗުތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ....

Read more

”އެފް.އީ“ އަށް މޮޅެއް، ”އެފް.އެޗް.އެސް“ އަދި ”އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް“ ސެމީއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތް 2018"ގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ 2 މެޗެއް ހުކުރު...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް އާއި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ މެޗާއި އެކު، ”މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018“ ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018" ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދިޔައީ...

Read more

”މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018″ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ...

Read more

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. 16 ފެބުރުވަރީ 2018ވީ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އެމް.އެން.ޔޫގެ "އެފް.އީ" އޮޑިޓޯރިއަމްގައި...

Read more

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިރީހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި އެކު ”ޔޫތު ފޯރަމް 2017“ ބާއްވައިފި

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ޔޫތު ފޯރަމް 2017"ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ފޯރަމް ކުރިއަށްދިޔައީ 28...

Read more
Page 37 of 37 1 36 37

އެންމެފަސް