އަހުރަ ގޮފީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މާހެފުމެއްގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ލ. ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި "އަހުރަ"އިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށާއި،...

Read more

އަހުރަ އާއި ކެމްޕަސްގެ މެނޭޖުމަންޓް ގުޅިގެން ކެމްޕަސް ސާފުކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

އަހުރަ އާއި ކެމްޕަސްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކެމްޕަސް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރިލް 1 އަދި 2 ވަނަދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ނާރސިން ސުކޫލްގެ ބައެއް...

Read more

އަހުރަ އިން ކެންޕަސްގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ފެކަލްޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައިފި!

އަހުރަ އިން ކެންޕަސްގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ފެކަލްޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު (2018/5/8)ހެނދުނު 9:00  ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުރިޔައް ގެންދަންހުރި ހަރަކާތްތަކާބެހޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގައި އަލަށް ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވައިފި

އަހުރައާއި ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ލ.ގަން ކެމްޕަހުގައި އަލަށް ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ފްރެޝާސް ނައިޓް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކެމްޕަހަށް އަލަށް ކޯސްތަކަށް ބައިވެރިވާ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ލ.ގަން ކެންޕަސް ތާރީހުގެ ތެރެއިން- އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހުރަ ގޮފީގެ ދެވަނަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނައް މަގާމުތަކުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮތްޕެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލ.ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކޮށް، އެ ގޮފީގެ ފުރަތަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

އެންމެފަސް