ގޮފިތައް

އެފް.އެޗް.އެސް އަށް މި ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 11 އޮގަސްޓް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ހޯލް...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރ ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކޮންސޯޓިއަމް އޮފް މެޑިކަލް ސްޓޫޑަންޓްސް (މެޑިކޯސް) އިން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާރވިސެސްއާއެކު ސިލްސިލާ ކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދެވަނަ ބުރު ހީލާރސްއާ ގުޅިގެން...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދަށް!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރު ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދު ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ...

Read more

ތަރަހައިގެ ”ތަސްވީރުން ވާހަކަ“ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތައިބާ އަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ގޮފި ތަރަހައިގެ ފަރާތުން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ...

Read more

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ނާބިތު، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން...

Read more

މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ޒައިނާ، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އެސް.އެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އަދި ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި ހީލާރސް ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އިންތިޒާމްކުރާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި...

Read more

މާރސީއާއެކު ފެސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އެންޖީއޯއެއް ކަމުގައިވާ މާރސީއާއެކު ފެސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި އިވެންޓް ޚާއްސަވެގެންދަނީ...

Read more
Page 1 of 42 1 2 42

އެންމެފަސް