ގޮފިތައް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއާއި އެސް.އެސް.އެލްގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ...

Read more

މެޑިކޯސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮއްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ގޮފި، މެޑިކޯސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. ސްކޫލް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މަދަހަ...

Read more

ސިއާގެ ސްޓިކާރ ޕެކް އަދި ރަސްމީ މެސްކޮޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާގެ) ރަސްމީ މެސްކޮޓް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސްޓިކަރ ޕެކް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މެސްކޮޓް އަދި ސްޓިކަރ ޕެކް...

Read more

ނަޞްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ސިއާގެ ފަރާތުން ނަޞްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ނަސްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން" މިއަހަރުވެސް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މައުރަޒު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ސިއާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް...

Read more

ފެސާ އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބެޗް ތަކުގެ...

Read more
Page 1 of 28 1 2 28

އެންމެފަސް