ގޮފިތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27...

Read more

ޝެޓްސް އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޝެޓްސް އިން އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުގެ މުބާރާތާއި...

Read more

ޝެޓްސްގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތާރީޚީ މުޅިން އައު ޝޯއެއް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1442 ގައި އެފް.އީ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި...

Read more

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއާއި އެސް.އެސް.އެލްގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ...

Read more

މެޑިކޯސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮއްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ގޮފި، މެޑިކޯސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. ސްކޫލް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް...

Read more
Page 1 of 29 1 2 29

އެންމެފަސް