ޝެޓްސް

ޝެޓްސް

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

ޝެޓްސް 3 ވީ 3 ފުޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޝެޓްސް 3ވީ3...

Read more

ދެ ޑިވިޝަނުގެވެސް ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. 6...

Read more

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމުގައި ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ޝެޓްސްގެ މިޓާމުގެ ފުރަތަމަ ލީޑަރސް މީޓިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  31 އޯގަސްޓް...

Read more

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ޝެޓްސްގެ މިޓާމުގެ ފުރަތަމަ ލީޑަރސް މީޓިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  23 ފެބުރުވަރީ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގައި، ބޭއްވި...

Read more
Page 1 of 9 1 2 9

އެންމެފަސް