ޝެޓްސް

ޝެޓްސް

އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް ގެ ގޮފި

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓިގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން  1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް...

Read more

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެކަލްޓީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ޙަރަކާތް އޮންނާނީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓް ގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްދަނީ!

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ގަޑިއެއްގައި އައިސް ފަރިތަކުރުމުގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27...

Read more

ޝެޓްސް އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޝެޓްސް އިން އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އޮންނާނެކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުގެ މުބާރާތާއި...

Read more

ޝެޓްސްގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތާރީޚީ މުޅިން އައު ޝޯއެއް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް