ޝައިޙާން ޒަރީރު

ޝައިޙާން ޒަރީރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މީޑިއާ ޓީމުގެ މެންބަރު

ތައްޓަށް އަމާޒުު ހިފާ އެމް.އެން.ޔޫ ވޮލީ ޓީމުތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ވޮލީބޯލް ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަން(ވީ.އެފް.އޭ)، ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ވީ.އެފް.އޭ ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ދެ ވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި ކެމްޕަހުގައެވެ. އޮރިއެންޓޭންޝަން...

Read more

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)ގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ބާއްވާ "ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2022" ގައި އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހުންނަ މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން...

Read more

ގުރުޒުގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ ގުރުޒު ގޮފީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. މިގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް 1443 މިއަދު ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް 1443 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ...

Read more

އެންމެފަސް